Vrienden van Pronsweide

Verantwoording 2020

Verantwoording 2021
Het bestuur vergadert verschillende keren per jaar over de bestedingen en wensen vanuit Pronsweide. In 2021 zijn er, in verband met corona maatregelen, twee formele vergaderingen geweest op 22 september en 3 november. Op Valentijnsdag is aan het personeel snoepwaren uitgedeeld. Het bestuur heeft in digitale overleg vergaderingen besloten om voor attenties en aktiviteiten voor de bewoners een bijdrage te verlenen voor:

Maike’s ballonnen

364,00

Bloemstukken 

580,00

Brunch/diner 

1.360,00

“Heel Pronsweide bakt”

85,10

Verder heeft het bestuur in de vergadering van 22 september 2021 besloten om een financiële bijdrage te verlenen van € 3.328,00 voor de aanschaf van een rolstoel met duw ondersteuning.

In de vergadering van 3 november 2021 is besloten een bijdrage te verlenen voor de herinrichting van het dakterras. Voor de plantenbakken is € 1.500,00 en voor het meubilair is € 1.000,00 beschikbaar gesteld, totaal € 2.500,00.

Verder is besloten om een bijdrage te verstrekken van € 300,00 voor 3 activiteiten (challanges) in december.

In december zijn er weer knieperkes gebakken en ter verkoop aangeboden.

De volgende activiteiten worden er in 2022 gepland:

Valentijnsdag; voorjaarsmarkt; kerstmarkt en knieperkes.

Verantwoording:
De stichting Vrienden van Pronsweide maakt jaarlijks een overzicht van haar inkomsten en uitgaven.

Beloningsbeleid:
Er is geen vergoeding voor het bestuurslidmaatschap. De stichting werkt met vrijwilligers.

Financiële verantwoording:
Het financiële verslag voor 2021 is in de vergadering van 26 januari 2022 besproken en goedgekeurd.

Hieronder treft u de verslagen aan.